Vyhledávání:

rozšířené

Informace o objednávkách
Katalogy ke stažení


 

Vážení zákazníci, máme pro Vás připravený nový katalog světel. Objednávky lze udělat přes náš e-shop, nebo přímo emailem.

 

 

Doporučte nás

Domníváte se, že by naše stránky mohly zajímat někoho z Vašich přátel či známých?

» Doporučte nás!

Obchodní podmínky


1. Základní údaje o firmě:

Provozovatelem internetového obchodu na webových stránkách www.monsta.cz  je společnost Monsta Brno, spol. s r.o., IČ 46971190, DIČ CZ46971190 , sídlo firmy: Kaštanová 141b, 617 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 7257
(dále jen „prodávající“)
Telefon:  543 217 143, e-shop: 544 503 015
E-mail: monsta@monsta.cz, eshop@monsta.cz
Společnost je plátcem DPH

2. Všeobecná ustanovení:

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Kupujícím může být buď „spotřebitel“ nebo „podnikatel“.
Pokud je smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
Definice spotřebitele: Kupující, fyzická osoba, která nekupuje zboží za účelem dalšího prodeje, nekupuje jej na své identifikační číslo, jako je tomu o osoby  „podnikatele“  a dle toho se řídí i uzavírání a plnění této kupní smlouvy.
Je-li smluvní stranou podnikatel řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, jestliže při jejich vzniku je zřejmé s přihlédnutím ke všem okolnostem, že se týkají podnikatelské činnosti podnikatele, nedohodnou-li se strany písemně jinak.
Definice podnikatele: Podnikatel je fyzická nebo právnická osoba, která: je zapsaná v obchodním rejstříku, podniká na základě živnostenského oprávnění nebo podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění nebo osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštnícho předpisu.
Kupující učiněním objednávky akceptuje tyto obchodní podmínky. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není mezi nimi dohodnuto výslovně něco jiného.
Kupující učiněním objednávky akceptuje tyto obchodní podmínky. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není mezi nimi dohodnuto výslovně jinak.

3. Objednávka zboží

Zboží uvedené na stránkách www.monsta.cz je možné si objednat prostřednictvím vyplněním elektronické objednávky (vložením požadovaného zboží do košíku, vyplněním potřebných osobních údajů a náležitostí a odesláním). Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Samotná kupní smlouva vzniká až dodáním objednaného zboží. Prodávající je v závislosti na charakteru (množství zboží, výše ceny, nákladů na přepravu, vzdálenosti apod.) oprávněn požádat o autorizaci objednávky telefonicky či emailem. Odmítne-li kupující objednávku požadovaným způsobem autorizovat, provažuje se objednávka za neplatnou. Dostupnost zboží bude kupujícímu potvrzena vždy na základě konkrétní objednávky.
Prodávající si vyhrazuje právo na to, že některé obrázky výrobků nabízených prostřednictvím internetového obchodu mohou být ilustrativnícho charakteru a mohou se lišit od skutečného vzhledu barvou apod. např. budíky u tlakoměrů a další.

4. Zrušení objednávky

Zrušit objednávku bez udání důvodu má právo jak prodávající, tak kupující a to od chvíle potvrzení objednávky prodávajícím. V případě zrušení objednávky na straně prodávajícího dojde k předchozímu odůvodnění, z jakého důvodu není možné objednávku potvrdit.
Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:
zboží se již nevyrábí nebo nedodává
zboží je dlouhodobě nedostupné
cena zboží se výrazným způsobem změnila nebo byla chybně stanovena

V případě, že tato situace nastane, Vás budeme informovat emailem nebo telefonicky a případně se s Vámi domluvíme na dalším postupu (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení objednávky, ...). V případě, že zboží nemá náhradu, bude z objednávky jen zrušeno.

5. Místo plnění

Místem plnění je místo uvedené v objednávce. Datum zdanitelného plnění je shodné s převzetím zboží ze strany kupujícího.

6. Cena a způsob placení

Způsoby placení jsou dle volby kupujícího následující:

 • na dobírku v místě předání zboží přímo přepravní společnosti
 • osobně na prodejním skladě Kaštanová 141b v Brně

Internetová cena zboží objednaného přes stránky www.monsta.cz je platná v okamžiku uskutečnění objednávky. Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb a na změny cen v případě změny peněžních kurzů, výrazným navýšením inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců či dodavatelů zboží.

Ceny uvedené na internetových stránkách jsou zvýhodněné oproti cenám v kamenných prodejnách a prodejních skladech. Pokud tedy učiníte objednávku jiným způsobem než elektronickou objednávkou přes e-shop, nebudou se na tuto objednávku vztahovat ceny uvedené na internetových stránkách.


Kupní cena bude považována za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na běžný účet prodávajícího, uhrazením dobírky či uhrazením v hotovosti v pokladně prodávajícího. Prodávající zůstává vlastníkem zboží až do okamžiku zaplacení celé plné výše kupní ceny.  Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem. Daňovým dokladem je rovněž prodejka za hotové vydaná při platbě za hotové na pokladně prodávajícícho. Převzetí zboží je možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak.

7. Dopravní podmínky a převzetí zboží

Dodací lhůta začíná běžet dnem potvrzení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podmínek nutných pro včasné vyřízení objednávky. Dodací lhůta se dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu. Pokud je zboží na centrálním skladě, expedice nebo předání přepravci proběhne většinou do 48 hod. Garance prodávajícího je do 1-5 pracovních dnů, ve výjimečných případech může být dodací lhůta delší. Pokud zboží nebude na skladě nebo bude dodací lhůta delší, oznámí tuto skutečnost prodávající buď písemně nebo telefonicky kupujícímu a vyžádá si jeho souhlas s navrženým řešením.
Dopravu na určenou adresu zajišťuje prodávající na území celé České republiky a Slovenské republiky.
Prodávající před odesláním balíku kupujícího o této skutečnosti informuje (buď telefinicky, sms nebo e-mailem). Jestliže balík není kupujícím převzat a je vrácen prodávajícímu, náklady spojené s dopravou budou kupujícímu vyúčtovány.
Prodávající doporučuje si zboží při jeho převzetí od dopravce důkladně prohlédnout a zkontrolovat. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je dobré sepsat za přítomnosti dopravce záznam o poškození zásilky, což usnadní případnou reklamaci. Jestliže je zřejmé mechanické poškození zásilky, zkontrolujte i obsah zásilky. Pokud je zboží v zásilce mechanicky poškozeno (dopravou) je nutné reklamaci uplatnit u dopravce. Prodávající dále doporučuje zkontrolovat obsah zásilky. Zda  zásilka obsahuje vše, co je uvedeno na faktuře. Jestliže obsah nesouhlasí s fakturou, je dobré za přítomnosti dopravavce taktéž sepsat záznam o rozdílu mezi fakturou a skutečným obsahem zásilky, což usnadní případnou reklamaci (důkaz o tom, že zboží v zásilce chybělo). Podepsáním přepravního listu přepravci kupující souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje tak, že zboží dorazilo bez mechanického poškození a obsah zásilky souhlasí s fakturou.

 

Výše dopravného odpovídá aktuálním cenám, nyní je:

Cena a podmínky dopravného balíku u České pošty v rámci České Republiky:

 • hmotnost balíku do 30 kg je 120 Kč bez DPH
 • hmotnost balíku 31-50 kg je 150 Kč bez DPH
 • maximální délka zásilky u ČP (nejdelší strana) 240 cm a zároveň součet obvodu a délky zásilky maximálně 300 cm

Cena a podmínky dopravného balíku u PPL v rámci České Republiky:

 • hmotnost balíku do 20 kg je 170 Kč bez DPH
 • hmotnost balíku od 21,1 - 31 Kg je 215 bez DPH
 • maximální délka zásilky u PPL (nejdelší strana) 200 cm a zároveň součet obvodu a délky zásilky maximálně 300 cm (Pneumatiky a atypické balíky do 30kg lze zasílat pouze Českou poštu)

 

Cena všech ostatních zásilek Vám bude upřesněna po zadání objednávky.
Cena poštovného do jiné země než Česká republika př. Slovensko bude také upřesněna až po zaslání objednávky. Doprava se účtuje vždy dle skutečné váhy a rozměrů balíku.

 

Při objednávce nad 5000Kč bez DPH je doprava v rámci České republiky zdarma. Tato doprava zdarma neplatí pro zemědělské, stavební, průmyslové pneumatiky, nadrozměrné balíky, balíky vážící více než 30Kg a vícekusové balíky. U těchto specifických zásilek Vám bude výše dopravného upřesněno po zaslání objednávky.

 

8. Záruční podmínky a reklamace

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího.A to buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.
Záruční doba začíná běžet převzetím zboží kupujícím. Pokud k danému výrobku existuje záruční list, pak je vystaven v den prodeje zboží. V případě, že záruční list neexistuje, slouží jako záruční list daňový doklad.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží nebo jeho dílů způsobené používáním.
Dále se záruka nevztahuje na poškození způsobené:

 • neodbornou montáží
 • neodborným použitím zařízení či jeho části
 • mechanickým poškozením nebo opotřebením
 • živelnými pohromami (vodou, ohněm, bleskem)
 • jinými vnějšími vlivy (nestabilita elektrické sítě, přepěťové rázy, indukované na telefonní lince nebo napajecími zdroji apod.)

Reklamační řízení ve vztahu ke konečnému uživateli (spotřebitel) se řídí Občanským zákoníkem. Reklamační řízení ve vztahu k osobám používajícím zboží pro účel podnikání se řídí Obchodním zákoníkem.

Práva z vadného plnění

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal

 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti 
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

 
V případě reklamace zboží je kupující povinen přesně popsat vady zboží a zaslat toto vymezení vad prodávajícímu. Podle typu vady sdělí prodávající kupujícímu, zda má zboží zaslat do příslušného servisu nebo přímo prodávajícímu. Prodávající doporučuje zboží zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, jelikož prodávající neručí za případné mechanické poškození před přijetím reklamovaného zboží. Balíček jasně označte slovem Reklamace a odešlete s příslušnými doklady na adresu sídla firmy.

Prodávající nebo příslušný servis posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí kupujícího elektronicky nebo telefonicky o způsobu vyřízení reklamace. Následně bude kupující vyzván k vyzvednutí reklamovaného zboží.

 

Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy prodejna@monsta.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

 

9. Odstoupení od smlouvy

Kupující, který je spotřebitelem, má právo odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží. Má-li spotřebitel právo odstoupit od kupní smlouvy, nevyžaduje se, aby uvedl důvod a s právem odstoupit od smlouvy nelze spojit postih. Využije-li spotřebitel právo odstoupit od smlouvy podle ustanovení tohoto dílu, považuje se lhůta pro odstoupení za zachovanou, pokud spotřebitel, v jejím průběhu odešle podnikateli oznámení, že od smlouvy odstupuje. Dle ust. §1831 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, odstoupí li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá podnikateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Dle ust. §1832 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu podnikatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Podnikatel vrátí spotřebiteli přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Dle ust. §1832 odst. 4 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, podnikatel není povinen vrátit přijaté penžení prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.
Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy v těchto případech:

 • na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,

jednalo se o dodávku:

 • audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li kupující jejich originální obal,
 • zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
 • zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího

 

Pokud by si kupující pořídil zboží na zakázku, které nevedeme skladem a bylo by objednané od dodavatelů, kteří mají ve smluvních podmínách penalizaci za případné vrácení zboží, budeme tuto penalizaci v případě chybného objednání a následného vrácení ze strany kupujícího nárokovat po kupujícím. Doporučujeme kupujícímu, obzvlášť v těchto případech, klást velkou pozornost při specifikaci objednaného zboží. Tato penalizace může být až do výše 30% z ceny zboží a jedná se především o některé zahraniční výrobce. U většiny zboží běžně vedeného skladem tato penalizace neplatí.

 Formulář pro odstoupení od smlouvy ke stažení zde.

10. Ochrana osobních údajů

Prodávající shromažďuje se souhlasem kupujícího jeho osobní údaje, a to jméno, adresu, telefon a emailové spojení. Tyto údaje slouží především pro usnadnění objednávek. Pokud kupující požaduje   doručení objednávky na jinou adresu, než je výše uvedená, můžete uvést ještě alternativní adresu dodání.

Pokud kupující projeví svůj souhlas, může mu prodávající sdělovat e-mailem a telefonicky obchodní sdělení s novinkami, nabídkami a inzercí.

Osobní údaje kupujícího prodávající nepředává žádné další osobě s výjimkou přepravce.

Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může kupující kdykoliv odvolat elektronicky nebo telefonicky.
 
Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Údaje o vašich nákupech (jsou nutné pro zajištění dodávek zboží, vyřizování reklamací a podobně) jsou ukládány v bezpečné databázi a nejsou poskytovány třetím stranám, vaše osobní data jsou důvěrná a nejsou poskytována žádným subjektům. Přístup registrovaným zákazníkům do našeho e-shopu a možnost objednávek jsou chráněny přístupovým heslem, které zná pouze registrovaný zákazník. Proto, prosíme, nenechávejte toto heslo volně přístupné ostatním osobám, aby nemohlo dojít k jeho zneužití a následně ke zneužití Vaší registrace a Vašich údajů. Za zneužití přístupového hesla provozovatel e-shopu nenese žádnou odpovědnost. Vytvoření objednávky na našem internetovém obchodě www.monsta.cz souhlasíte s těmito obchodními podmínkami v plném rozsahu.

11. Závěrečné ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce www.monsta.cz v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky dohodnuto něco jiného. Obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím.
Prodávající si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.monsta.cz nejméně 14 dní před účinností nových obchodních podmínek.

Internetové stránky jsou nyní ve fázi vývoje, vyhrazujeme si tedy právo na tiskové chyby u položek prodávaného sortimentu.

Kontakt
Partneři
Platební metody